Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów Zbiornika Sudety na cele turystyczne
Slider
Slider
Sieweczka Rzeczna

Sieweczka rzeczna

(Charadrius dubius)

gniazduje najczęściej na siedliskach związanych z otwartą wodą i piaszczystym, żwirowym lub kamienisto – żwirowym podłożem. W Polsce duża część populacji zasiedla koryta nieuregulowanych, naturalnie płynących rzek...Sieweczka

FaunaPod względem składu gatunkowego fauna w Górach Sowich nie różni się wyraźnie od innych części Sudetów. Dominują tu wyraźnie gatunki euro-syberyjskie m.in.: lis, kuna leśna, z większych zwierząt występują tu: jeleń, sarna, dzik oraz muflon sprowadzony na przełomie XIX i XX wieku ze Słowacji...Fauna
Muflon

FloraSzata roślinna Gór Sowich, podobnie jak całych Sudetów jest bardzo mocno przekształcona przez człowieka. Część obszaru została zajęta przez grunty orne, pastwiska i łąki. Dominującym w krajobrazie typem roślinności są lasy...Flora
Fauna
Ostoja Nietoperzy

Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich Kod obszaru: PLH020071. To obszar o powierzchni 21324.9ha.  Na terenie tego obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy: Nocek Duży (Myotis myotis), Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), Mopek (Barbastella barbastellus).

Obszar obejmuje większość pasma Gór Sowich. Zawiera 16 cennych obiektów - miejsc zimowania nietoperzy w Górach Sowich.Natura 2000